USSR & RSFSR (Daily Auction)

Jun 21, 09:00 AM
CST / Beijing Jun 22, 12:00 AM
CEST / Berlin Jun 21, 06:00 PM
CDT / Chicago Jun 21, 11:00 AM
MSK / Moscow Jun 21, 07:00 PM
MDT / Denver Jun 21, 10:00 AM
EDT / New York Jun 21, 12:00 PM
Jun 21, 09:00 AM
1d
Timed Auction
98 items
Categories
Price
>

Search in
Clear all filters
Russia, RSFSR, Group (Cancelled)
Russia, RSFSR, Group (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 1
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d
1918, Russia, RSFSR (Full Set)
1918, Russia, RSFSR (Full Set)
$1
Lot 2
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d
1921, Russia, RSFSR
1921, Russia, RSFSR
$1
Lot 3
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d
1921, Russia, RSFSR
1921, Russia, RSFSR
$1
Lot 4
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d
1921, Russia, RSFSR, Block of Four (MNH)
1921, Russia, RSFSR, Block of Four (MNH)
$1
Lot 5
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d
1922, Russia, RSFSR, Airmail (Full Set)
1922, Russia, RSFSR, Airmail (Full Set)
$5 6 bids
Lot 6
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR
1922, Russia, RSFSR
$1
Lot 7
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR
1922, Russia, RSFSR
$1
Lot 8
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR
1922, Russia, RSFSR
$1
Lot 9
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR
1922, Russia, RSFSR
$1
Lot 10
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR (Full Set)
1922, Russia, RSFSR (Full Set)
$5 5 bids
Lot 11
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR
1922, Russia, RSFSR
$1
Lot 12
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922-23, Russia, RSFSR
1922-23, Russia, RSFSR
$1
Lot 13
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1922, Russia, RSFSR (Full Set)
1922, Russia, RSFSR (Full Set)
$1
Lot 14
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
Russia, USSR, Group (Cancelled)
Russia, USSR, Group (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 15
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
Russia, USSR, Group (Full Set, Cancelled)
Russia, USSR, Group (Full Set, Cancelled)
$8 8 bids
Lot 16
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1965, USSR, Cosmonautics Day (Full Set, MNH)
1965, USSR, Cosmonautics Day (Full Set, MNH)
$1
Lot 17
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1935, USSR, Moscow Subway (Full Set, Cancelled)
1935, USSR, Moscow Subway (Full Set, Cancelled)
$6 4 bids
Lot 18
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1930, USSR, Airmail, Airpost Zeppelin, 40 Kop (Cancelled)
1930, USSR, Airmail, Airpost Zeppelin, 40 Kop (Cancelled)
$1 1 bid
Lot 19
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1940, USSR, Aviation Day of the USSR (Full Set)
1940, USSR, Aviation Day of the USSR (Full Set)
$6 6 bids
Lot 20
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, USSR, Udmurt ASSR (Full Set, MNH)
1960, USSR, Udmurt ASSR (Full Set, MNH)
$1
Lot 21
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, USSR, Airmail (Full Set, MNH)
1960, USSR, Airmail (Full Set, MNH)
$1
Lot 22
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, USSR, Fauna of the USSR (Full Set)
1960, USSR, Fauna of the USSR (Full Set)
$1
Lot 23
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, The Photographing of the Far Side of the Moon (Full Set, MNH)
1960, The Photographing of the Far Side of the Moon (Full Set, MNH)
$1
Lot 24
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, International Federation for Automatik Control (Full Set, MNH)
1960, International Federation for Automatik Control (Full Set, MNH)
$1
Lot 25
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1960, Frederic Chopin (Full Set, MNH)
1960, Frederic Chopin (Full Set, MNH)
$1
Lot 26
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1959, Animals of the USSR (Full Set, MNH)
1959, Animals of the USSR (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 27
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1959, USSR, Manolis Glezos (Full Set, MNH)
1959, USSR, Manolis Glezos (Full Set, MNH)
$1
Lot 28
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1958, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Eleonora Duse (Full Set, MNH)
1958, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Eleonora Duse (Full Set, MNH)
$1
Lot 29
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1958-59, USSR, Civil Aviation of the USSR (MNH)
1958-59, USSR, Civil Aviation of the USSR (MNH)
$1
Lot 30
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1957, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Plekhanov (Full Set, MNH)
1957, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Plekhanov (Full Set, MNH)
$1
Lot 31
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1957, USSR, Leonard Euler (Full Set)
1957, USSR, Leonard Euler (Full Set)
$1
Lot 32
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1957, USSR, Tsiolkovsky (Full Set)
1957, USSR, Tsiolkovsky (Full Set)
$1 1 bid
Lot 33
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1956, USSR, 86th Anniversary of the Birth of Lenin (Full Set, MNH)
1956, USSR, 86th Anniversary of the Birth of Lenin (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 34
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1956, USSR, Russian Writers (Full Set)
1956, USSR, Russian Writers (Full Set)
$1 1 bid
Lot 35
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1956, USSR, Machmud Eivazov the Oldest Man of the Azerbaijan SSR (Full Set)
1956, USSR, Machmud Eivazov the Oldest Man of the Azerbaijan SSR (Full Set)
$1 1 bid
Lot 36
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1955, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Garshin (Full Set)
1955, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Garshin (Full Set)
$1
Lot 37
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1955, USSR, 150th of the Death of Schiller (Full Set, MNH)
1955, USSR, 150th of the Death of Schiller (Full Set, MNH)
$1
Lot 38
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1955, USSR, 85th of the Birth of Lenin (MNH)
1955, USSR, 85th of the Birth of Lenin (MNH)
$1 1 bid
Lot 39
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1954, USSR, 50th Anniversary of the Death of Chechov (Full Set, MNH)
1954, USSR, 50th Anniversary of the Death of Chechov (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 40
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1954, USSR, 75 Anniversary of the Birth of Stalin (Full Set)
1954, USSR, 75 Anniversary of the Birth of Stalin (Full Set)
$1 1 bid
Lot 41
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1949, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Pavlov (Full Set, MNH)
1949, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Pavlov (Full Set, MNH)
$5 6 bids
Lot 42
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Surikov (Full Set)
1948, USSR, 100th Anniversary of the Birth of Surikov (Full Set)
$1 1 bid
Lot 43
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Anniversary of the Lenins Death (Full Set)
1948, USSR, Anniversary of the Lenins Death (Full Set)
$4 4 bids
Lot 44
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, the Manifesto of the Communist Party (Full Set, MNH)
1948, USSR, the Manifesto of the Communist Party (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 45
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, The Death of Zhdanov, Statesman (Full Set, MNH)
1948, USSR, The Death of Zhdanov, Statesman (Full Set, MNH)
$2 2 bids
Lot 46
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Tankmans Day (Full Set, MNH/MH)
1948, USSR, Tankmans Day (Full Set, MNH/MH)
$1 1 bid
Lot 47
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Five-Year Plan in Four Years, Metal (Full Set, MNH)
1948, USSR, Five-Year Plan in Four Years, Metal (Full Set, MNH)
$3 3 bids
Lot 48
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Raisingof the Blocade of Leningrad (Full Set, MNH/MH)
1948, USSR, Raisingof the Blocade of Leningrad (Full Set, MNH/MH)
$3 3 bids
Lot 49
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, 30th Anniversary of the Ukrainian SSR (Full Set, MNH)
1948, USSR, 30th Anniversary of the Ukrainian SSR (Full Set, MNH)
$3 4 bids
Lot 50
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Sport in the USSR (Full Set, MNH)
1948, USSR, Sport in the USSR (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 51
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1948, USSR, Definitive Set, Block of Four (MNH)
1948, USSR, Definitive Set, Block of Four (MNH)
$1 1 bid
Lot 52
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1947, USSR, The Reconstruction (Imperf, Full Set, MNH)
1947, USSR, The Reconstruction (Imperf, Full Set, MNH)
$9 5 bids
Lot 53
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1946, USSR, Death of Kalinin, Statesman (Full Set, MNH)
1946, USSR, Death of Kalinin, Statesman (Full Set, MNH)
$1
Lot 54
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1946, USSR, 125th Anniversary of the Birth of Nekrasov (Full Set)
1946, USSR, 125th Anniversary of the Birth of Nekrasov (Full Set)
$1
Lot 55
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1945, USSR, Awards of the USSR (Full Set, MNH)
1945, USSR, Awards of the USSR (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 56
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1945, USSR, The `Guard Badge` (Full Set, MNH)
1945, USSR, The `Guard Badge` (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 57
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1944, USSR, Day of the United Nations (Full Set)
1944, USSR, Day of the United Nations (Full Set)
$1
Lot 58
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1944, USSR, Heroes of the USSR (MNH/MH)
1944, USSR, Heroes of the USSR (MNH/MH)
$2 2 bids
Lot 59
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1943, USSR, Standard Issue (Full Set)
1943, USSR, Standard Issue (Full Set)
$1
Lot 60
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1943, USSR, Tehran Conference (Full Set, MLH/MNH)
1943, USSR, Tehran Conference (Full Set, MLH/MNH)
$1
Lot 61
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1943, USSR, 25th Anniversary of the Red Army and Navy (MNH/MH)
1943, USSR, 25th Anniversary of the Red Army and Navy (MNH/MH)
$1 1 bid
Lot 62
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1943, USSR, 75th Anniversary of the Birth of Maxim Gorki (Full Set)
1943, USSR, 75th Anniversary of the Birth of Maxim Gorki (Full Set)
$1 1 bid
Lot 63
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1941, USSR, Definitive Issue (Full Set, MNH/MH)
1941, USSR, Definitive Issue (Full Set, MNH/MH)
$1
Lot 64
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1941, USSR, 20th Anniversary of the Death of Zhukovski (Full Set, MNH)
1941, USSR, 20th Anniversary of the Death of Zhukovski (Full Set, MNH)
$1 1 bid
Lot 65
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 1h
1941, USSR, The Industrialization of the USSR (MH/MNH)
1941, USSR, The Industrialization of the USSR (MH/MNH)
$1 1 bid
Lot 66
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1940, USSR, The All-Union Agriculture Fair in Moscow (MH/MNH)
1940, USSR, The All-Union Agriculture Fair in Moscow (MH/MNH)
$2 2 bids
Lot 67
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1940, USSR, The 20th Anniversary of the Timiryazev's Death (Full Set)
1940, USSR, The 20th Anniversary of the Timiryazev's Death (Full Set)
$4 3 bids
Lot 68
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1940, USSR, The 100th Anniversary of the Tchaikovsky Birthday (Full Set)
1940, USSR, The 100th Anniversary of the Tchaikovsky Birthday (Full Set)
$2 2 bids
Lot 69
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1940, USSR, Aviation Day of the USSR (Full Set)
1940, USSR, Aviation Day of the USSR (Full Set)
$4 3 bids
Lot 70
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1940, USSR, Non-Stop Flight from Moscow to the Far East (Full Set)
1940, USSR, Non-Stop Flight from Moscow to the Far East (Full Set)
$11 12 bids
Lot 71
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1938, USSR, The Second Line of Moscow Subway (Full Set)
1938, USSR, The Second Line of Moscow Subway (Full Set)
$12 7 bids
Lot 72
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1938, USSR, Sport (Full Set)
1938, USSR, Sport (Full Set)
$18 11 bids
Lot 73
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1937, USSR, 10-th Anniversary of the Dzerzhinsky Death (Full Set)
1937, USSR, 10-th Anniversary of the Dzerzhinsky Death (Full Set)
$1 1 bid
Lot 74
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1935, USSR, 25-th Anniversary of the Tolstoy's Death (Full Set)
1935, USSR, 25-th Anniversary of the Tolstoy's Death (Full Set)
$1 1 bid
Lot 75
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1935, USSR, To the Honor of Stratonavts, 5 Kop
1935, USSR, To the Honor of Stratonavts, 5 Kop
$4 3 bids
Lot 76
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1934, USSR, 10th Anniversary of Soviet Civil Aviation, 20 Kop (No Watermark)
1934, USSR, 10th Anniversary of Soviet Civil Aviation, 20 Kop (No Watermark)
$4 3 bids
Lot 77
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1933, USSR, Communist Party Leaders of the USSR (Full Set, MNH)
1933, USSR, Communist Party Leaders of the USSR (Full Set, MNH)
$1
Lot 78
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1932, USSR, All-union Philatelic Exhibition in Moscow, 35 Kop
1932, USSR, All-union Philatelic Exhibition in Moscow, 35 Kop
$9 8 bids
Lot 79
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1930, USSR, Post-Charitable Issue (Full Set)
1930, USSR, Post-Charitable Issue (Full Set)
$1
Lot 80
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1929, USSR, Post-Charitable Issue (Perf 12.5)
1929, USSR, Post-Charitable Issue (Perf 12.5)
$1
Lot 81
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1927-28, USSR, Definitive Issue
1927-28, USSR, Definitive Issue
$6 6 bids
Lot 82
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1927, USSR, Post-Charitable Issue (Full Set)
1927, USSR, Post-Charitable Issue (Full Set)
$1 1 bid
Lot 83
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1926-27, USSR, Post-Charitable Issue (with Watermark)
1926-27, USSR, Post-Charitable Issue (with Watermark)
$1 1 bid
Lot 84
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1926-27, USSR, Post-Charitable Issue (with Watermark)
1926-27, USSR, Post-Charitable Issue (with Watermark)
$1
Lot 85
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1926, USSR, The Sixth International Proletarian Esperanto Congress (Full Set)
1926, USSR, The Sixth International Proletarian Esperanto Congress (Full Set)
$1
Lot 86
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1924, For the Leningrad Proletariat (MH/MNH)
1924, For the Leningrad Proletariat (MH/MNH)
$2 2 bids
Lot 87
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1923, Agricultural and Craftsmanship Exhibition in Moscow (Full Set, MH/MNH)
1923, Agricultural and Craftsmanship Exhibition in Moscow (Full Set, MH/MNH)
$2 2 bids
Lot 88
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1923, USSR, Trading Tax Stamp, 1 Kop (Perf 12.5)
1923, USSR, Trading Tax Stamp, 1 Kop (Perf 12.5)
$2 2 bids
Lot 89
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1946-47, USSR, 25th Anniversary of Soviet Postage Stamp, Block (Cancelled)
1946-47, USSR, 25th Anniversary of Soviet Postage Stamp, Block (Cancelled)
$6 7 bids
Lot 90
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1960, USSR, General Assembly of the United Nations, Block (MNH)
1960, USSR, General Assembly of the United Nations, Block (MNH)
$1
Lot 91
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1958, USSR, Architects Congress, Block
1958, USSR, Architects Congress, Block
$1 1 bid
Lot 92
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1958, USSR, Anniversary of the First Russian Postage Stamp, Block
1958, USSR, Anniversary of the First Russian Postage Stamp, Block
$2 2 bids
Lot 93
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1957, USSR, International Philatelic Exhibition, Moscow, Block
1957, USSR, International Philatelic Exhibition, Moscow, Block
$2 2 bids
Lot 94
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1955, USSR, All-Union Agricultural Fair, Block
1955, USSR, All-Union Agricultural Fair, Block
$2 3 bids
Lot 95
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1955, USSR, 50th Anniversary of the Death of Savitsky Block Sheet
1955, USSR, 50th Anniversary of the Death of Savitsky Block Sheet
$2 2 bids
Lot 96
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1944, USSR, Red Army Raised the Blocade of Leningrad, Block (MNH)
1944, USSR, Red Army Raised the Blocade of Leningrad, Block (MNH)
$3 4 bids
Lot 97
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h
1937, USSR, The All-Union Pushkin Fair Block Sheet (MNH)
1937, USSR, The All-Union Pushkin Fair Block Sheet (MNH)
$3 2 bids
Lot 98
Jun 20, 2019 08:04 AM
CST / Beijing Jun 20, 11:04 PM
CEST / Berlin Jun 20, 05:04 PM
CDT / Chicago Jun 20, 10:04 AM
MSK / Moscow Jun 20, 06:04 PM
MDT / Denver Jun 20, 09:04 AM
EDT / New York Jun 20, 11:04 AM
1d 2h